Spring naar hoofd-inhoud

Algemene leverings- & verkoopsvoorwaarden

versie mei 2022 (vernietigt en vervangt alle andere versies)

 1. Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de voorwaarden, zoals deze kunnen voorkomen op de bestelbons van de klant.
 2. Geen enkele bestelling zal kunnen geannuleerd worden, tenzij binnen de 8 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling en mits ons uitdrukkelijk akkoord. In dit geval zal de klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 25% van de bestelling met een minimumbedrag van 125 EUR.
 3. De voorstelling of de beschrijving van onze artikels, opgenomen in onze katalogus of andere drukwerken voor publiciteit of op onze website wordt vrijblijvend gegeven.  Wij behouden ons het recht voor iedere vorm, aard of uitvoering te wijzigen in functie van de noodwendigheden van het ogenblik of van de vervolmaking van de fabricage.
 4. Prijzen, offertes en leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven en zijn dus nooit bindend.
 5. Behoudens tegenstrijdig beding zullen rechten, taksen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn. De goederen worden vervoerd op risico van de klant, zelfs indien zij franco worden verzonden.
 6. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de factuur.
 7. De klant kan omwille van overschreden levertermijn, 
  nooit schadevergoeding eisen. 
  Een vertraging kan ook nooit aanleiding geven tot het annuleren 
  van de bestelling door de klant.
 8. Iedere betwisting, met inbegrip van verborgen gebreken, zal slechts geldig zijn indien ze schriftelijk overgemaakt is binnen de 
  8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Na deze periode worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.
 9. Bij levering van goederen, die eventueel een gebrek vertonen, zijn wij enkel verplicht deze goederen te vervangen. De klant kan hierbij noch de nietigheid van de koop inroepen, noch schadeloosstelling eisen.
 10. Slechts na uitdrukkelijk akkoord van onzentwege kunnen de goederen teruggestuurd worden binnen een termijn van maximum 
  8 kalenderdagen (met uitsluiting van speciaal vervaardigde stukken), port en verpakkingskosten ten laste van de afzender. De retour-zending van standaardstukken zal voor 80% van zijn factuurwaarde terugbetaald worden, na onderzoek in onze magazijnen. 
  Niet-standaardstukken worden niet teruggenomen.
 11. Voor speciale uitvoeringen (kleuren, aard, enz...), behouden wij ons het recht voor, de bestelde hoeveelheden met ± 15% te overschrijden.
 12. Indien de klant ten onrechte weigert de goederen te ontvangen, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien, aan de klant in rekening gebracht worden.
 13. Orders met een netto totaalwaarde van minstens 450 EUR, compleet te leveren in één maal, zijn franco. Bij orders met een netto factuurwaarde beneden de 450 EUR zullen wij vrachtkosten in rekening brengen. Voor deelleveringen zullen steeds vrachtkosten aangerekend worden, tenzij andere schriftelijke afspraken gemaakt werden. Tevens kunnen bij orders met een netto factuurwaarde beneden 70 EUR, door ons administratiekosten in rekening gebracht worden tot een maximum van 
  8 EUR.
 14. Behoudens ons uitdrukkelijk akkoord, zijn onze facturen netto en contant betaalbaar zonder aftrek van enigerlei korting. Kortingen voor contante betalingen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Etanco Benelux N.V.
 15. Betaling van onze facturen dient te gebeuren op onze Belgische rekening bij de bank KBC met IBAN: BE71 7360 5401 0169 en BIC: KREDBEBB.
 16. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle – zelfs nog niet vervallen facturen – met zich mee,  en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of zelfs te annuleren.
 17. Elke, niet op haar vervaldag betaalde factuur, veroorzaakt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, conventionele intresten tegen 12% per jaar. Tevens zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het totaal onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.
 18. Alle geschillen, voortspruitend uit de overeenkomst tussen de partijen, zullen uitsluitend vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.